Menu Bel ons: 0594-204060 Contact

Derk de Jonge Commercieel Medewerker binnendienst"Dy't net donget, dy't net ponget"

Derk de Jonge

Wurkferline
As 17-jierrige bin ik yn militêre tsjinst gien. Ik ha 11 jier by Definsje wurke. Hjir bin ik wurksum west by de Verbieningstsjinst fan de Keninklike Landmacht. Ik bin 2x útstjoerd west. Yn 2003 nei Bosnië en yn 2007 nei Afghanistan. Yn 2008 ha ik de oerstap makke nei de Befeiliging fan Definsje.

Wurkje by Site Online
Sûnt 1 maart 2012 bin ik wurksum by Site Online. Ik bin gelyk oan de slach gien mei it skriuwen fan webteksten. Myn kollega`s hawwe my it ien en oar geleard as it giet om ontwerpen en programmeren. No ik dit ridlik ûnder de knibbel ha hawwe myn wurksumheden him frij fluch útwreide. Sa kin ik ûnderwilens websiden ûntwerpen en programmearje. Ek folje ik websiden wannear in deadline moat wurde helle. Ik spring by wannear nedich!

Bezigens wannear ik net mei wurk dwaande bin:

  • Folleybaljen
  • Hurdrinne
  • Tsjerkeorgel/piano spielje
  • Dwaande mei smartphones en tablets

Positieve eigenskippen:

  • Hurde werker
  • Korrekt en krekt
  • Learderich
  • Entûsjast

Negatieve eigenskippen:

  • Myn Fryske aksint (neffens myn kollega`s)
  • Soms wot eigenwiis

Freegje Derk wot